Skip to content Skip to navigation


Oznámení o zpracování osobních údajů

 

ÚČEL A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje, které jste poskytli (“Údaje”) budou zpracovávány pro následující účely:
a) poskytování vyžádané služby (dále jen "Služba”) dle smlouvy uzavřené mezi Vámi a FCA Italy S.p.A. (“Společnost”);
b) umožnění Společnosti, aby prováděla průzkumy spokojenosti zákazníků (“Spokojenost zákazníků”) ohledně kvality zboží a služeb Společnosti v souladu s oprávněnými zájmy Společnosti; Údaje mohou být zpracovávány v tištěné podobě, v automatizovaném nebo telematickém formátu.

 

DŮSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

 

Poskytnutí Údajů není povinné. Avšak, neposkytnutí údajů označených jako povinné bude Společnosti bránit v poskytnutí Služby. Na druhou stranu, neposkytnutí dobrovolných Údajů Vám umožní přístup ke Službě.

 

PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

 

Údaje mohou být zpracovávány fyzickými osobami a/nebo právnickými osobami, jednajícími jménem Společnosti a na základě zvláštních smluvních závazků, sídlícími v členských státech EU nebo ve státech mimo EU. Údaje mohou být sdělovány třetím stranám za účelem splnění právních povinností, vykonání příkazů orgánů veřejné správy anebo uplatňování práv Společnosti u soudů.

 

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EHP

 

V rámci svých smluvních vztahů může společnost předávat Údaje do států mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně jejich uchovávání v databázích spravovaných osobami jednajícími jménem Společnosti. Správa databází a zpracování Údajů jsou vázány účely zpracování a jsou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. V případě předání Údajů mimo EHP Společnost využije veškerá vhodná smluvní opatření za účelem zajištění přiměřené ochrany Údajů, včetně – mezi jinými – dohod založených na standardních smluvních doložkách přijatých Evropskou komisí o rozhodnutí o předávání osobních údajů mimo EHP.

 

SPRÁVCE A TÝM POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správcem je FCA Italy S.p.A., s registrovaným sídlem Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turín, Itálie. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese dpo@fcagroup.com .

 

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 

Údaje zpracovávané za účelem poskytování Služeb a Spokojenosti zákazníků bude společnost uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro splnění takových účelů. Ohledně Údajů zpracovávaných za účelem poskytování Služeb může společnost pokračovat v jejich uchovávání po delší dobu, která může být potřebná za účelem ochrany zájmů Společnosti, týkajících se případné odpovědnosti v souvislosti s poskytnutím Služeb.

 

VAŠE PRÁVA

 

Můžete uplatňovat následující práva:

1. právo na přístup znamená právo obdržet od Společnosti informaci, zda jsou Vaše Údaje zpracovávané, případně na přístup k nim;
2. právo na opravu a právo na výmaz znamenají právo získat opravu nesprávných a/nebo neúplných Údajů, stejně jako právo na výmaz Údajů, pokud je žádost oprávněná;
3. právo na omezení zpracování znamená právo požadovat pozastavení zpracování, pokud je žádost oprávněná;
4. právo na přenositelnost údajů znamená právo získat Údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, stejně jako právo na předání Údajů jiným správcům;
5. právo vznést námitku proti zpracování Údajů, pokud je žádost oprávněná, případně včetně případů kdy Údaje jsou zpracovávány pro účely marketingu nebo profilování;
6. právo podat stížnost dozorovému orgánu v případě nezákonného zpracování Údajů.
Výše uvedená práva můžete uplatnit písemně u FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turín, Itálie, nebo na e-mailovou adresu privacy@fcagroup.com.