Skip to content Skip to navigation

Informační oznámení o zpracování osobních údajůÚČEL A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Osobní údaje, které jste poskytli („Údaje“) budou zpracovávané pro tyto účely:
a) poskytování požadované služby (dále jen „Služba“) podle smlouvy mezi Vámi a FCA Italy S.p.A. („Společnost“);;
b) umožnit Společnosti provádět průzkumy zákaznické spokojenosti („Zákaznická spokojenost“) týkající se kvality zboží a služeb Společnosti podle oprávněného zájmu Společnosti;
Údaje mohou být zpracovávány v tištěné podobě, prostřednictvím automatizovaných nebo elektronických prostředků.


DŮSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Poskytnutí Údajů nikdy není povinné. Avšak, neposkytnutí Údajů označených jako povinné bude Společnosti bránit v poskytnutí Služby. Na druhou stranu neposkytnutí nepovinných Údajů vám stejně umožní přístup ke Službě.


PŘÍJEMCI ÚDAJŮ


Údaje mohou být zpracovávány fyzickými osobami a/nebo právnickými osobami, jednajícími jménem Společnosti a na základě zvláštních smluvních závazků, sídlícími v členských státech EU nebo ve státech mimo EU. Údaje mohou být sdělovány třetím stranám za účelem splnění právních povinností, vykonání příkazů orgánů veřejné správy anebo uplatňování práv Společnosti u soudních orgánů.


PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EHP


V rámci svých smluvních vztahů může společnost předávat Údaje do států mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně jejich uchovávání v databázích spravovaných osobami jednajícími jménem Společnosti. Správa databází a zpracování Údajů jsou vázány účely zpracování a jsou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. V případě předání Údajů mimo EHP Společnost využije veškerá vhodná smluvní opatření za účelem zajištění přiměřené ochrany Údajů, včetně – mezi jinými – dohod založených na standardních smluvních doložkách přijatých Evropskou komisí o rozhodnutí o předávání osobních údajů mimo EHP..

SPRÁVCE A TÝM POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Správcem je FCA Italy S.p.A., s registrovaným sídlem Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turín, Itálie. Můžete kontaktovat tým Pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese dpofca@stellantis.com.


UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ


Údaje zpracovávané za účelem poskytnutí Služby a Zákaznické spokojenosti bude Společnost uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro splnění takových účelů. Ohledně Údajů zpracovávaných za účelem poskytnutí Služby může Společnost pokračovat v jejich uchovávání po delší dobu, která může být potřebná za účelem ochrany zájmů Společnosti, týkajících se případné odpovědnosti v souvislosti s poskytnutím Služby..


VAŠE PRÁVA


Můžete uplatňovat následující práva::
1. právo na přístup znamená právo obdržet od Společnosti informaci, zda jsou Vaše Údaje zpracovávané, případně na přístup k nim;
2. právo na opravu a právo na výmaz znamenají právo získat opravu nesprávných a/nebo neúplných Údajů, stejně jako právo na výmaz Údajů, pokud je žádost oprávněná;;
3.právo na omezení zpracování znamená právo požadovat pozastavení zpracování, pokud je žádost oprávněná;
4. právo na přenositelnost údajů znamená právo získat Údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, stejně jako právo na předání Údajů jiným správcům;
5. právo vznést námitku proti zpracování Údajů, pokud je žádost oprávněná, případně včetně případů kdy Údaje jsou zpracovávány pro účely marketingu nebo profilování;
6. právo podat stížnost dozorovému orgánu v případě nezákonného zpracování Údajů.

Můžete uplatnit výše uvedená práva přímo na https://privacyportal.fcagroup.com.