Zásady ochrany osobních údajů

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou zaměřeny na popis správy osobních údajů shromažďovaných FCA Italy S.p.A. (“Společnost”) prostřednictvím této webové stránky, v slouladu s platnými právními předpisy.

 

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

 

Osobní údaje, které mohou být shromažďovány, jsou následující:
i. Osobní údaje poskytnuté za účelem získání určité služby (např. jméno a kontaktní údaje);
ii. Údaje o prohlížení (např. IP adresa, místo - stát -, informace o stránkách navštívených uživatelem v rámci webových stránek, doba přístupu na webové stránky, doba navigace na každou stránku, analýza toku kliknutí. Zatímco společnost tyto informace neshromažďuje za účelem jejich přiřazení specifickým uživatelům, stále je možné identifikovat tyto uživatele buď přímo prostřednictvím těchto informací, nebo za využití jiných shromážděných informací);
iii. cookies (tj. malé textové soubory které mohou být odeslány a zaznamenány na počítači uživatele navštívenými webovými stránkami, aby byly poté zaslány zpět těm samým stránkám, když je uživatel navštíví znovu. Prosím nahlédněte na webovou stránku Zásady Cookies pro více podrobností).

 

ÚČEL A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ

 

Shromažďované osobní údaje (“Údaje”) mohou být zpracovávány pro následující účely:
a) provedení specifických uživatelských pokynů nebo poskytnutí požadovaných služeb (“Služba”);
b) umožnění Společnosti, aby prováděla průzkumy spokojenosti zákazníků (“Spokojenost zákazníků”) ohledně kvality zboží a služeb Společnosti v souladu s oprávněnými zájmy Společnosti;
c) za podmínky udělení Vašeho výslovného souhlasu, k zasílání obchodních sdělení, stejně jako zasílání reklamy produktů a služeb Společnosti, nebo provádění výzkumů trhu (“Marketing”);
d) za podmínky udělení Vašeho výslovného souhlasu, k analyzování Vašeho chování, návyků a sklonů ke konzumaci za účelem vylepšení produktů a služeb poskytovaných Společností, stejně jako za účelem uspokojení Vašich očekávání (“Profilování”);
e) za podmínky udělení Vašeho výslovného souhlasu, sdělování Údajů dceřiným a propojeným společnostem Společnosti, stejně jako jejich partnerům v automobilovém, finančním, pojišťovacím a telekomunikačním oboru, kteří je budou zpracovávat, aby zasílali obchodní sdělení, stejně jako reklamu jejich produktů a služeb, nebo aby prováděli výzkumy trhu (“Marketing třetích Stran”);
f) vylepšení uživatelské přívětivosti webových stránek Společnosti.
Údaje mohou být zpracovávány v tištěné podobě, v automatizovaném nebo telematickém formátu, poštou nebo elektronickou poštou, telefonem (např. automatizované telefonní hovory, SMS, MMS), faxem a jakýmikoliv jinými elektronickými prostředky (např. webové stránky, mobilní aplikace).

 

PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

 

Údaje mohou být zveřejněny v souladu se smluvními podmínkami Služby. Údaje mohou být zpracovávány fyzickými osobami a/nebo právnickými osobami, jednajícími jménem Společnosti a na základě zvláštních smluvních závazků, sídlícími v členských státech EU nebo ve státech mimo EU. Údaje mohou být sdělovány třetím stranám za účelem splnění právních povinností, vykonání příkazů orgánů veřejné správy anebo uplatňování práv Společnosti u soudů.

 

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EHP

 

V rámci svých smluvních vztahů může společnost předávat Údaje do států mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně jejich uchovávání v databázích spravovaných osobami jednajícími jménem Společnosti. Správa databází a zpracování Údajů jsou vázány účely zpracování a jsou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. V případě předání Údajů mimo EHP Společnost využije veškerá vhodná smluvní opatření za účelem zajištění přiměřené ochrany Údajů, včetně – mezi jinými – dohod založených na standardních smluvních doložkách přijatých Evropskou komisí o rozhodnutí o předávání osobních údajů mimo EHP.

 

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

 

Za webové stránky třetích stran přístupné z této webové stránky jsou odpovědné třetí strany. Společnost odmítá veškerou odpovědnost ohledně požadavků a/nebo poskytnutí osobních údajů webovým stránkám třetích stran.

 

SPRÁVCE A TÝM POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správcem je FCA Italy S.p.A., s registrovaným sídlem Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turín, Itálie. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese dpo@fcagroup.com.

 

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 

Údaje zpracovávané za účelem poskytování Služeb a Spokojenosti zákazníků bude společnost uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro splnění takových účelů. Ovšem Společnost může pokračovat v jejich uchovávání po delší dobu, která může být potřebná za účelem ochrany zájmů Společnosti, týkajících se případné odpovědnosti v souvislosti s poskytnutím Služeb. Údaje zpracovávané pro účely Marketingu a Profilování budou uchovávány Společností od okamžiku udělení Vašeho souhlasu do okamžiku, kdy souhlas odvoláte. Jakmile bude souhlas odvolán, Údaje nebudou dále používány pro tyto účely, ačkoliv mohou být dále uchovávány společností, zejména pokud to bude potřebné pro ochranu zájmů společnosti v souvislosti s případnou odpovědností vztahující se k tomuto zpracování, ledaže příslušný dozorový orgán v tomto ohledu poskytne další vyjasnění. Zpracování Údajů za účelem vylepšení uživatelské přívětivosti webových stránek bude prováděno po doby uvedené v Zásadách Cookies Společnosti.

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

Subjekt údajů může uplatňovat následující práva:
1. právo na přístup znamená právo obdržet od Společnosti informaci, zda jsou Vaše Údaje zpracovávané, případně na přístup k nim;
2. právo na opravu a právo na výmaz znamenají právo získat opravu nesprávných a/nebo neúplných Údajů, stejně jako právo na výmaz Údajů, pokud je žádost oprávněná;
3. právo na omezení zpracování znamená právo požadovat pozastavení zpracování, pokud je žádost oprávněná;
4. právo na přenositelnost údajů znamená právo získat Údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, stejně jako právo na předání Údajů jiným správcům;
5. právo vznést námitku proti zpracování Údajů, pokud je žádost oprávněná, případně včetně případů kdy Údaje jsou zpracovávány pro účely marketingu nebo profilování;
6. právo podat stížnost dozorovému orgánu v případě nezákonného zpracování Údajů.
Výše uvedená práva může subjekt údajů uplatnit písemně u FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turín, Itálie, nebo na e-mailovou adresu privacy@fcagroup.com.

 

ZMĚNY

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 05/24/2018. Společnost si vyhrazuje právo částečně nebo v plném rozsahu změnit Zásady ochrany osobních údajů, nebo jednoduše aktualizovat jejich obsah (např. v důsledku změn v platných právních předpisech). Společnost zveřejní veškeré aktualizace na této webové stránce.

UGCPODMÍNKY POUŽITÍ


PODMÍNKY POUŽITÍ


Děkujeme, že jste udělili souhlas k tomu, aby společnost FCA Italy S.p.A. („FCA“) mohla používat Vaše fotografie, videa, příspěvky a / nebo jiný online obsah podle výběru („obsah“).
Aby nedocházelo k nedorozuměním, stanoví tento dokument podmínky naší dohody.
Odpovědí udělujete společnosti FCA právo používat obsah ke komerčním účelům na jakékoli platformě sociálních médií, propagovat produkty nebo služby FCA bez ohledu na použitá média.
FCA může také upravovat, měnit a upravovat obsah, jak uzná za vhodné nebo nutné, při respektování důstojnosti a slušnosti zobrazených osob, aniž byste nyní nebo v budoucnu měli právo na jakoukoli kompenzaci z jakéhokoli důvodu Vy, nebo případně zúčastněné třetí strany.
Souhlasíte s tím, že nemáte žádné právo kontrolovat nebo schvalovat hotový produkt nebo reklamní texty vycházející z obsahu, a že nemůžete následně odvolat souhlas udělený k použití obsahu.


Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že dceřiné společnosti, přidružené společnosti, agenti, zaměstnanci, zástupci, zmocněnci, držitelé licencí a kdokoli jiný jednající jménem FCA nebo se souhlasem FCA mají právo používat zde uvedený obsah.
Obchodní podmínky.
FCA respektuje práva duševního vlastnictví ostatních a nechce používat obsah, který porušuje práva třetích stran nebo který by mohl být považován za pomlouvačný, obscénní nebo ohrožující jinou stranu.
Udělením oprávnění k používání obsahu v souladu s podmínkami stanovenými výše tedy prohlašujete a zaručujete následující:

(1) Obsah je vaším právoplatným vlastnictvím, neporušuje platné právní předpisy a neporušuje žádná autorská práva ani jiná práva třetích osob, nepředstavuje žádná zobrazení od třetích stran a neobsahuje žádné zobrazení třetích osob, anebo v opačném případě již máte všechna potřebná povolení a / nebo souhlasy k používání obsahu, jak je stanoveno v těchto podmínkách, získaná přímo od dotčených osob;
(2) Nic v obsahu, který poskytnete, nelze považovat za pomlouvačné, obscénní nebo ohrožující třetí osoby.
(3) Jste plnoletí a máte právo přijmout tyto podmínky Vaším jménem. Kromě toho se tímto zavazujete odškodnit společnost FCA, její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, agenty, zaměstnancům, zástupce, zmocněnce, držitele licencí a jakékoli jiné osoby jednající jménem nebo se souhlasem FCA ohledně jakýchkoli nároků třetích osob ve vztahu k obsahu a za porušení práv průmyslového vlastnictví, duševního vlastnictví a za porušení dalších příslušných předpisů, jakož i za veškeré přímé a nepřímé škody, náklady, poplatky a výdaje (včetně nákladů na právní zastoupení), které mohou společnosti FCA vzniknout.
Odpovědí potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a přijali výše uvedené podmínky.
Informace podle článku 13 a 14 Nařízení EU 2016/679
Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními nařízení EU 2016/679 („GDPR“).

1. Správcem údajů je FCA Italy S.pA. , se sídlem Corso Giovanni Agnelli 200 - 10135 Turín.
Z aplikačních, funkčních a technologických důvodů může správce využívat další třetí strany, které byly jmenovány zpracovateli údajů ve smyslu článku 28 nařízení (EU) 2016/679, jejichž seznam lze vyžádat formální žádostí u osoby odpovědné za zpracování osobních údajů a / nebo pověřence pro ochranu osobních údajů.
Podle čl. 37 a násl. GDPR jmenoval správce pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo_cee@fcagroup.com.

2. Správce údajů zpracovává následující osobní údaje:
- kontaktní údaje
3. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá podle postupů uvedených v čl. 4 odst. 2 GDPR a v souladu se zásadami zákonnosti, správnosti a transparentnosti a dalšími zásadami podle čl. 5 GDPR.
Správce údajů bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 24 měsíců, aniž je dotčeno Vaše právo odvolat váš zákonně udělený souhlas.
Ke zpracování je nutný Váš výslovný souhlas, který je právním základem zpracování.

4. Shromážděné osobní údaje jsou zpracovávány ručně a / nebo s podporou IT nebo telematických prostředků pro následující účely:
• pro realizaci iniciativy a účely uvedené v podmínkách;

5. Vaše osobní údaje budou zpracovány takovým způsobem, aby byla zaručena jejich bezpečnost a důvěrnost a nebyly předány dále.
Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny a / nebo předány pro účely uvedené v bodě 4: - zaměstnancům a / nebo spolupracovníkům správce údajů, kteří jsou jmenováni zpracovateli údajů;